Vyhlašujeme open-call pro rok 2023 na rezidence v CABIN STUDIU

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

CABIN STUDIO, PĚČICE – open-call pro rok 2023

Cabin Studio je nově vznikající rezidenční centrum pod patronací divadla Studio Hrdinů. Cabin vzniká v budově bývalé hájenky v Pěčicích u Mladé Boleslavi jako prostor pro koncentrovanou práci na projektech z oblasti tanečního, pohybového, výtvarného a literárního umění ve všech fázích vzniku nových děl.

Rezidenti budou mít k dispozici sál o rozměrech 6,5 x 8 m se základním technickým vybavením, ubytování pro tým šesti osob a možnost zajištění stravování.

Nabízíme rezidence v oblastech:

TANEC A FYZICKÉ DIVADLO – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

LITERATURA – až 4 rezidence do 6 týdnů, v závěru/průběhu rezidence možnost výstupu/reflexe – veřejné čtení/diskuse …

VÝTVARNÉ UMĚNÍ – až 5 rezidencí pro plenérové realizace a počítačové animace v délce až do 3 týdnů.

HUDBA – až 4 rezidence do 3 týdnů. V závěru rezidence možnost výstupu.

MANAŽERSKÁ REZIDENCE – až 4 rezidence do 5 dnů pro manažerské týmy z oblasti nezávislé kulturní scény.

SPECIÁLNÍ “SMETANOVSKÁ” HUDEBNÍ REZIDENCE – až 4 rezidence až do 3 týdnů. V závěru rezidence veřejný výstup (více informací níže).

Naším cílem je podporovat jak začínající, tak etablované profesionální umělce na poli fyzického, mimického a tanečního divadla, tance, performance a tomu blízkých nonverbálních žánrů.

Rezidenční pobyty budou probíhat od poloviny dubna do konce října 2023.

Prosíme zájemce o zaslání:
– strukturovaného životopisu
– odkazu na webové stránky nebo portfolia v PDF
– motivačního dopisu a tvůrčího záměru včetně ne/směřování k veřejnému výstupu v rámci rezidence (max. 2500 znaků)
– preferovaný termín a délka rezidence

Na e-mail: [email protected]
kontakt: Jan Horák, +420 603 342 045

Deadline pro zasílání přihlášek je 9. října 2022.
Výsledky budou zveřejněny 14. října 2022 na webové stránce https://studiohrdinu.cz/cs/rezidence/

Délka rezidenčních pobytů bude závislá na výši udělených dotací pro rok 2023.
Rezidentům nabízíme ubytování a prostory na zkoušení.
Rezidenti se podílejí na celkové částce rezidence objemem 20%.
Stravu a náklady na cestu si rezidenti hradí z vlastních zdrojů.

SPECIÁLNÍ „SMETANOVSKÁ” HUDEBNÍ REZIDENCE
Festival Sanatorium sonorum
Vychází především z hudebních rezidencí a přizvaných hostů. Jedná se o festival inspirovaný skladbami Bedřicha Smetany v současném aranžmá. Vzniká tak současný pandán Smetanovy Litomyšle – samozřejmě výrazně skromnější. Jeho rozsah v současnosti promýšlíme. Na hájence by se jednalo pravděpodobně o zasazení účastníků a diváků do přilehlého geodomu, k využití je také prostor zkušebny hájenky. Nabízí se prezentace také v kulturním centru „Pluhárna“ v Mladé Boleslavi. Festival vzniká s podporou Českého Muzea hudby.
Slovo dramaturgyně festivalu Natálie Plevákové:
Bedřich Smetana se za svého života vždy snažil o hudební osvětu a prezentaci nové a aktuální hudby své doby. Kudy jezdil a kde pobýval, předával, co se děje v hudbě ve světě se snahou obohatit tamní hudební vnímání. Byl velký vlastenec a snažil se dokázat, že česká hudba má svébytný charakter a obstojí ve světovém měřítku. Téma, které je, velmi živé i dnes.
V Pečicích měl Smetana, který v padesáti letech ohluchl, svou první zvukovou halucinaci. Jako zvukové halucinace často působí soudobá hudba pro neznalého posluchače. Navíc jsou Pěčice spojeny s tím, že se tam odstěhoval, protože už nezvládal kvůli svému zdravotnímu stavu finančně a sociálně existovat v Praze. Nemohl se aktivně účastnit hudebního života. To zní jako něco, co zažívá spousta umělců v současnosti (nejen kvůli zdraví, ale možná kvůli nezdravé společnosti?). Vychází nám proto z toho, že stejně tak jako Smetana jezdil za bratrem Karlem, což bylo v pozdějším věku v Pěčicích, stálo by za to realizovat nějakou každoroční tvůrčně ozdravnou rezidenci s festivalovým výstupem koncerty/performancemi a diskuzí či sympoziem. Sanatorium Sonorum proti kulturní hluchotě v malém regionu. V Jabkenicích měl vzniknout z myslivny, kam Smetana jezdil, „útulek pro nemocné české umělce“. To se nerealizovalo a místo toho je tam ohromný mrtvý a oplocený pomník. Nabízí se tedy něco v duchu „Sanatorium sonorum“. Chtěli bychom také skladatelům poskytnout možnost zakázky kompozice pro tento účel spojený s rezidencí.
*****************************************

CABIN STUDIO, PĚČICE – Open-Call for 2023

The Cabin Studio is a newly emerging centre for artistic residencies run under the patronage of Studio Hrdinů. The Cabin occupies the building of a former gamekeeper’s lodge located in Pěčice, Mladá Boleslav, and offers space for concentrated work on projects in all stages of development in the disciplines of dance, performance, visual arts and literature.

The residents have at their disposal the cabin’s studio (6,5 x 8 m) with basic technical equipment. If desired, there is also a possibility of accommodation (for up to six people) as well as boarding.

We offer residencies in the fields of:

DANCE AND PHYSICAL THEATRE – up to 4 three-week residencies; the possibility of a project presentation at the close of the residency

LITERATURE – up to 4 six-week residencies, the possibility of a project presentation/reflection – public reading, discussion, &c. – in the course / at the close of the residency

VISUAL ARTS – up to 5 three-week residencies for a plein air practice and computer animation

MUSIC – up to 4 three-week residencies; the possibility of a project performance at the close of the residency

MANAGEMENT – up to 4 five-day residencies for independent culture managing teams

SPECIAL “SMETANA” MUSIC RESIDENCY – up to 4 three-week residencies; a public performance at the close of the residency (for more information, please see below)

Our goal is to support emerging as well as established professional artists in the fields of physical and mimic theatre, dance, performance and other closely related non-verbal genres.

The prospective residencies will take place from mid-April to October 2023.

We ask the applicants to submit:

– their CV

– link to their website / portfolio in the PDF format

– letter of motivation as well as the statement of artistic intent for the residency including the potential public presentation of the residency’s outcome (2500 characters max.)

– preferred date and length of the prospective residency

To: [email protected]

Contact: Jan Horák, +420 603 342 045

Submission deadline: 9 August 2022

The results will be announced on 14 August 2022 at https://studiohrdinu.cz/cs/rezidence/.

The length of the residencies will depend on the granted funding for 2023.

The residents are offered accommodation and space for their practice.

Financial participation of the residents amounts to 20 % of the residency’s costs.

The residents also cover their travel costs and boarding.

SPECIAL “SMETANA” MUSIC RESIDENCY

Sanatorium Sonorum Festival

Inspired by Bedřich Smetana’s compositions and their contemporary arrangements, the festival will be based mostly on the performances of the artists in residence and invited guests. It is conceived as the contemporary and naturally much more modest counterpart to Smetana’s Litomyšl. Its scale is currently being considered.

If taking place at the cabin, it would probably involve placing the participants and spectators in the adjacent geodome; the space of the cabin’s studio can also be used. The performances can alternatively take place at the cultural centre Pluhárna in Mladá Boleslav. The festival is being created with the support of the Czech Museum of Music.

As opposed to other festivals devoted to Smetana, we wanted to reflect in the festival’s form the fact that wherever he travelled or stayed, the composer always tried to spread musical education and present the new music of his time, aiming at enriching local perception of music with the musical trends he witnessed around the world. Being a great patriot too, Smetana also struggled to prove that Czech music has its own, unique character that can stand up on a global scale – a topic that is still very much alive today as the fascination with the old and adoration of foreign composition schools are still very common at the country’s music schools. And since museums and monuments are mostly a historical commentary on a person’s life and work (e.g. Smetana’s Jabkenice), reviving the legacy of musical education in regional culture seemed like a good thing to do.

Pěčice is where Smetana experienced his very first auditory hallucinations. It is also a place where he moved once his health deteriorated to the point that he could no longer financially and socially exist in Prague or take an active part in the local music scene. Be it because of health issues or unhealthy society, this sounds like something contemporary artists experience in this day and age as well. We therefore assume that just like Smetana visited his brother Karel in Pěčice, it would be worthwhile to implement an annual creative healing residency with an output in the form of a festival of concerts, performances, discussions or a symposium. Sanatorium Sonorum against cultural deafness in a small region. The cabin in Jabkenice Smetana used to visit was supposed to turn into a “shelter for sick Czech artists.” This was not realised and instead, there is a large, fenced monument. Sanatorium Sonorum would like to provide artists with the possibility of commissioning a composition for this purpose associated with the residency. It may sound hard to believe, but for sound artists these possibilities are – outside of big festivals and concerts that are usually few and offered only as a reward – extremely scarce.

– Natálie Pleváková, the festival’s Artistic Director